Algemene voorwaarden Nederlands

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dynamic casting BV – GetDiscovered.com , gevestigd aan de Beukenlaan 3, 1701 DA te Heerhugowaard met KVK nummer 51239361 en BTW nr. NL823166363B01 hierna te noemen Dynamic casting BV, bemiddelt tussen modellen, acteurs en figuranten, hierna te noemen artiest of artiesten, en opdrachtgevers. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden in alle gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de diensten van Dynamic casting BV – GetDiscovered.com  onderstaande leveringsvoorwaarden.

Onderstaande leveringsvoorwaarden gelden ook in de relatie tussen Dynamic casting BV – GetDiscovered.com en artiesten. De leveringsvoorwaarden van Dynamic casting BV – GetDiscovered.com prevaleren te allen tijde, ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert. Dynamic casting BV – GetDiscovered.com is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de artiesten te behartigen.

Artikel 1 – Tarieven

De tarieven worden in overleg enerzijds tussen Dynamic casting BV – GetDiscovered.com en artiest en anderzijds Dynamic casting BV – GetDiscovered.com en opdrachtgever vastgesteld.

Artikel 2 – Verschillende tarieven

De opdrachtgever heeft de keuze de artiest te boeken tegen de volgende werktarieven: een dagtarief, half dagtarief of per uur. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur, werkuren tussen 08.00 uur en 18.00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder een halve dag worden vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaan. Delen van een uur worden afgerond naar een heel uur.

Voor werkzaamheden na 18.00 uur en vóór 08.00 uur is een overwerktarief verschuldigd dat 200% bedraagt van het uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een artiest wordt geboekt voor doorpassen en/of voor repetitie(s), met een totale werktijd korter dan twee uur, wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Na twee uur geldt het normale uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien boekingen voortduren tot na 0.00 uur zal een aparte nachttoeslag overeen worden gekomen.

Artikel 3 – Reiskosten

Indien schriftelijk overeengekomen, zal als reiskosten een bedrag per kilometer en wel vanaf Amsterdam tot werkplek v.v., aan de opdrachtgever worden doorberekend. Indien werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledige verschuldigde reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen.

Artikel 4 – Castingfee

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de eventuele additionele castingfee apart afgesproken.

Artikel 5 – Toeslag

Boven de geldende werktarieven is de opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 50% van de werktijd voor lingerie en/of ondergoed opnamen en 100% van de werktijd van naaktopnamen. Indien een artiest niet naakt in beeld komt maar wel naakt op de set zal zijn geldt een extra toeslag van 50%. Toeslagen voor het gebruik van opnamen bij commercials, affiches, posters, displays, verpakkingen, stickers, interactieve media, internet, film- en tv-opnamen, in meer dan een land, langer dan een jaar etc. zullen in onderling overleg tussen Dynamic casting BV, artiest en opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 6 – Exclusiviteitsrechten

De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitrechten op een artiest. Indien de opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met Dynamic casting BV – GetDiscovered.com . In dat geval gelden bijzondere tarieven.

Artikel 7 – Additionele kosten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt dat alle door Dynamic casting BV – GetDiscovered.com gehanteerde werktarieven exclusief bureaucommissie, BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere onkosten zijn.

Artikel 8 – Opties en Boekingen

De door Dynamic casting BV – GetDiscovered.com ondertekende opdrachtbevestiging is bindend voor alle partijen. Opties op artiesten dienen een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om geëffectueerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking voordat de boeking van een tweede optant wordt geëffectueerd. Een boekingsvoorwaarde is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de artiest.

Artikel 9 – Annuleringen

Individuele boeking

Voor annulering door opdrachtgever tot 48 uur voor de afgesproken aanvang van werktijd worden geen kosten in rekening gebracht in geval van een incidentele boeking. Voor annulering door de opdrachtgever tussen 48 en 24 uur voor de aanvang is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, agency fee en administratiekosten verschuldigd. Voor annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur tevoren of ter plaatse is de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.

Meerdaagse individuele boekingen

Bij meerdaagse boeking(en) kan de boeking voor aanvang kosteloos worden geannuleerd, waarbij geldt dat de kosteloze annuleringstermijn even lang als de duur van de overeengekomen boeking. Indien geen tijdige annulering heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.

Boeking van groepen

Boekingen van groepen zijn niet te annuleren, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
Dynamic casting BV – GetDiscovered.com s te allen tijde gerechtigd een opdracht tot 24 uur voor aanvang te annuleren.

Artikel 10 – Mooi-weer boeking

Indien de boeking afhankelijk is van het weer gelden de volgende voorwaarden.

eerste annulering kosteloos,

tweede annulering 50% van het overeengekomen honorarium en additionele kosten,

derde annulering 100% van het overeengekomen honorarium en alle additionele kosten, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorgaande boeking, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 – Materiaal artiest

Indien materiaal van de artiest bij de opdrachtgever in ongerede raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van de opdrachtgever. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.

Artikel 12 – Materiaal gebruik

De opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s/film en ander materiaal van de artiest voor andere doeleinden te gebruiken dan de opdrachtbevestiging en/of boekingsformulier en/of factuur aangeeft/aangeven. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Dynamic casting BV – GetDiscovered.com wat betreft enige wijzigingen of aanpassingen en/of omzettingen van het materiaal dan wel extra gebruik van het materiaal waarbij de artiest en/of materiaal en/of publicatierechten anders wordt/worden gebruikt dan schriftelijk overeengekomen met Dynamic casting BV – GetDiscovered.com .

Artikel 13 – Gebruik na betaling

 • A. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot gebruik van de gemaakte opnamen c.q. materiaal dan wel het recht op openbaarmaking, nadat betaling van de volledige terzake verschuldigde bedragen voor zowel artiest als voor Dynamic casting BV – GetDiscovered.com heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij verleng opties mag de opdrachtgever materiaal tot 5 jaar incl. het startjaar verlengen tegen 110% van het oorspronkelijke buyout bedrag per medium.
  B. Bij overtreding van het bepaalde in 13A is de opdrachtgever jegens Dynamic casting BV – GetDiscovered.com een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van euro 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking behoudens haar recht op volledige vergoeding van haar schade.

Artikel 14 – Betaling en incasso kosten

 1. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan ten name van Dynamic casting BV – GetDiscovered.com onder vermelding van het factuurnummer. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.
  B. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 2% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan Dynamic casting BV – GetDiscovered.com , waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot een volle maand.
  C. Alle kosten welke door Dynamic casting BV – GetDiscovered.com c.q. de artiest worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Dynamic casting BV – GetDiscovered.com c.q. en gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vordering of het handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 25 % van het te vorderen bedrag met een minimum euro 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) per vordering.
  D. De artiest wordt pas voor zijn/haar werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens Dynamic casting BV – GetDiscovered.com .

Artikel 15 – Vergoeding aan artiest

De artiest die beschikt over een zogenaamde VAR verklaring (met vermelding van winst uit onderneming) is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belastingen en premies zorgdragen. Alvorens tot betaling over te zullen gaan dient de artiest een kopie van de VAR verklaring samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Dynamic casting BV – GetDiscovered.com is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken. De artiest die niet beschikt over een zogenaamde VAR verklaring wordt geacht in dienstbetrekking te staan. De afgesproken vergoeding is een bruto-bruto vergoeding waarop de agentfee in mindering komt en die vervolgens ontworpen is aan afdracht loonbelasting en sociale premies. Alsdan zal de netto vergoeding aan de artiest worden uitbetaald.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Dynamic casting BV – GetDiscovered.com is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover de artiest aansprakelijk voor schade en kosten van welke aard ook, behalve voor opzet en grove schuld, die tijdens werktijd of in verband met de werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en artiest vrijwaren Dynamic casting BV – GetDiscovered.com uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
  B. Dynamic casting BV – GetDiscovered.com is noch aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever of van een derde, die de artiest tijdens de opdracht toebrengt, noch die mocht zijn ontstaan, doordat de artiest gebrekkig presteert of in werkelijkheid afwijkt van de in de database aanwezige foto.
  C. De arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Dynamic casting BV – GetDiscovered.com . Dynamic casting BV – GetDiscovered.com is verplicht de opdrachtgever van voornoemde omstandigheden op de hoogte te brengen, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is gesteld.
  D. Mocht Dynamic casting BV – GetDiscovered.com uit hoofde van toerekenbaar tekortschieten aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door de opdrachtgever of door derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de aan de artiest betaalde dayfee, dat met de opdrachtgever is overeengekomen terzake van de opdracht.
  E. Opdrachtgever en de artiest vrijwaren Dynamic casting BV – GetDiscovered.com voor alle aanspraken welke de bedrijfsvereniging dan wel de belastingdienst eventueel jegens Dynamic casting BV – GetDiscovered.com zou blijken te willen doen gelden.
  F. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings-) overeenkomst mocht voortvloeien voor de artiest en Dynamic casting BV – GetDiscovered.com behoudens in geval van eigen toerekenbaar tekortschieten.
  G. Zowel de opdrachtgever als de artiest verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de werkzaamheden. De artiest verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden.

Artikel 17 – Boete beding

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de voorgaande artikelen omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekort schiet verbeurt de opdrachtgever, zonder dat een in gebreke stelling is vereist, ten gunste van de artiest en Dynamic casting BV – GetDiscovered.com een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 18 – Derden

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomsten sluit omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal zal de duur van die overeenkomst de duur van de met de artiest gesloten overeenkomst niet overtreffen behoudend zijn/ haar voorafgaande schriftelijke toestemming van de artiest en/of Dynamic casting BV – GetDiscovered.com .
  B. Bij overtreding van punt A. verbeurt de opdrachtgever ten gunste van de artiest en Dynamic casting BV – GetDiscovered.com een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat in gebreke stelling is vereist.
  C. Naast de in punt B. genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens de artiest volledig schadeplichtig ter zake van overtreding van punt A.
  D. Opdrachtgever verbindt zich jegens de artiest en Dynamic casting BV – GetDiscovered.com op verbeurde van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derden te sluiten overeenkomst als bedoeld in punt A. een boete clausule op te nemen voor het geval dat deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt /maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan de artiest en Dynamic casting BV – GetDiscovered.com .

Artikel 19 – Ongevallen

Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de artiest op weg naar/van de opnameplaats en tijdens opnamen is Dynamic casting BV – GetDiscovered.com noch jegens de artiest, noch jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.

Artikel 20 – Casting Boek

Dynamic casting BV – GetDiscovered.com is niet verantwoordelijk jegens de artiest, de opdrachtgever of derden voor eventuele foutieve vermeldingen cq geringe verschillen in afmetingen in het “Dynamic casting BV – GetDiscovered.com Boek”.

Artikel 21 – Benaderde artiest buiten Dynamic Casting BV om

Het is de opdrachtgever c.q. de artiest niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten medeweten van Dynamic casting BV – GetDiscovered.com om, na eenmaal door haar in contact te zijn gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is tweemaal het bedrag aan Dynamic casting BV – GetDiscovered.com verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via Dynamic casting BV – GetDiscovered.com waren gelopen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door Dynamic casting BV – GetDiscovered.com gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 23 – Internet

Dynamic casting BV – GetDiscovered.com zal een selectie uit haar bestand op internet plaatsen en de artiest stemt hiermee op voorhand in. Dynamic casting BV – GetDiscovered.com is niet verplicht de artiest ook daadwerkelijk op internet te plaatsen.

©2019 Dynamic Casting BV – GetDiscovered.com